ติดต่อเรา
Main Contract : Tel : +66(0)33-048500   Fax : +66(0)33-048501

MANAGEMENT PRESIDENT;
Mobile : Japanese  (Mr.Tatsuya Oishi)
Telephone  :  087-0958600
Email address [email protected]

MARKETING & SALES ;
Mobile : Thai 087-4808714  (Mr.Annop Kempetchr )
Telephone  : 033-048500  #13
Email address : [email protected]

ENGINEERING & QUALITY & PRODUCTION;
Mobile : Thai 081-4441565 (Mr.Teera Nuagkoh)
Telephone : 033-048500 # 15(Production), #16(Quality & Engineering)
Email address : Quality & Engineering : [email protected]
Production : [email protected]

ADMINISTRATION & PURCHASE & ACCOUNTING & HR & BOI;
Mobile : Thai 061-3989834 , 092-2672012 (Mr.Nipon Thepthong)
Telephone  : 033-048500
Email address : [email protected]